Algemene Voorwaarden

Voorwaarden van de service

Lees de voorwaarden van de dienst (de “Voorwaarden van de Service“) is uiteengezet, als ze van toepassing zijn op uw toegang tot en het gebruik van onze diensten, met inbegrip van onze verschillende websites, Api ‘ s, e-mailberichten, toepassingen knoppen en widgets (het “Diensten“) en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto ‘ s of andere materialen geüpload, gedownload, of die op de Diensten (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Inhoud“). Uw toegang tot en het gebruik van de Diensten aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden en akkoord te gaan met hen en alle andere van toepassing zijnde voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen, absoluut.

Overige toepasselijke voorwaarden

 • Deze algemene Voorwaarden verwijzen naar de aanvullende voorwaarden in onze Privacy Policy Statement, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten op.
 • Onze Privacy Policy Statement geeft een overzicht van de voorwaarden die wij verwerken persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt. Door het gebruik van onze Diensten, geeft u toestemming voor die verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. U begrijpt dat u door uw gebruik van de Services stemt u in met het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in het privacybeleid van deze informatie, met inbegrip van de overdracht van deze informatie zowel binnen als buiten van Singapore voor de opslag, de verwerking en het gebruik door ons. Als onderdeel van het leveren van de Diensten, kan het nodig zijn om u te voorzien van bepaalde berichten, zoals service-aankondigingen en administratieve berichten. Deze mededelingen worden geacht deel uit te maken van de Diensten en uw bundies.comaccount, die je misschien niet in staat om opt-out van het ontvangen.

Informatie over ons

De Diensten worden geleverd en beheerd door Bundies Pte. Ltd.. Wij zijn een geregistreerd bedrijf in Singapore met een Unieke Entiteit Aantal 201702804C en hebben onze maatschappelijke zetel op 22 Noord-Canal Road #02-00, 048834 Singapore.

Wijzigingen van de voorwaarden

We kunnen de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. Door verder gebruik te maken van de Diensten na dergelijke wijzigingen aan de Voorwaarden van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen.

Wijzigingen in onze services

 • De Diensten die wij leveren zijn altijd in ontwikkeling en de vorm en de aard van de Dienstverlening die we bieden kunnen veranderen van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Daarnaast kunnen we stoppen (tijdelijk of permanent) de Dienstverlening (of onderdelen van de Diensten) aan u of aan gebruikers in het algemeen en niet in staat zijn om u te voorzien van voorafgaande kennisgeving. Tevens behouden wij ons het recht om beperkingen op het gebruik en de opslag naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
 • Maken We geen verklaringen of garanties, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, dat onze Diensten of content op onze site nauwkeurig, volledig, actueel of vrij van fouten of omissies.

Voor toegang tot onze diensten

 • Onze Diensten zijn kosteloos beschikbaar gesteld.
 • Wij garanderen niet dat onze Diensten, of de inhoud, altijd beschikbaar of worden onderbroken. Toegang tot onze Diensten is toegestaan op een tijdelijke basis. We kunnen schorsen, intrekken, beëindigen of wijzigen van het geheel of een deel van onze Diensten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden onze Diensten zijn niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode.
 • U bent verantwoordelijk voor het maken van alle regelingen die nodig zijn om de toegang tot onze Diensten.
 • U bent ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot onze Diensten via uw internet-verbinding op de hoogte zijn van deze Voorwaarden en overige toepasselijke algemene voorwaarden, en dat deze in overeenstemming zijn met hen.

Uw account en wachtwoord

 • U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten en voor alle activiteiten of acties in het kader van uw wachtwoord. Wij raden u aan om gebruik sterke wachtwoorden (wachtwoorden die gebruik een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen) met uw account. U moet deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U moet deze gegevens niet aan een derde partij. Bundies Pte. Ltd.kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeien uit het niet naleven van het bovenstaande.
 • We hebben het recht om het uitschakelen van een wachtwoord, of een door u gekozen of toegewezen door ons, op enig moment, als onze redelijke mening heb je niet voldaan aan een van de bepalingen van deze algemene Voorwaarden.
 • Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u direct contact met ons op info@bundies.com.
 • Uw licentie voor het gebruik van de diensten

Bundies Pte. Ltd. geeft u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare en niet-exclusieve licentie om de software die wordt geleverd door ons aan u als onderdeel van de Diensten. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te genieten van het voordeel van de Diensten geleverd door Bundies Pte. Ltd.in de wijze toegestaan door deze algemene Voorwaarden.

Onze Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de Diensten die behoren tot Bundies Pte. Ltd.of zijn rechtsgeldig gelicenceerd aan Bundies Pte. Ltd. voor gebruik in verband met de Diensten. Alle rechten onder de toepasselijke wetten zijn hierbij voorbehouden. U bent niet toegestaan om te uploaden, posten, publiceren, reproduceren, verzenden of distribueren, op enige manier onderdeel van de website zelf maken of hiervan afgeleide werken, als de website is beschermd door de toepasselijke wetten.
 • U stemt ermee in dat wij vrij zijn om te gebruiken, openbaar te maken, vaststellen en wijzigen van alle ideeën, concepten, knowhow, voorstellen, suggesties, opmerkingen en overige communicatie en de informatie die u aan ons (de “Feedback“in verband met de Diensten en/of jouw gebruik van de Services zonder enige vergoeding aan u. U doet hierbij afstand en gaat ermee akkoord om afstand te doen van alle rechten en aanspraken, voor een vergoeding, kosten, royalty ‘ s, kosten en/of andere betalingen in verband met het gebruik, de openbaarmaking, de vaststelling en/of wijziging van een of alle van uw Feedback.

Beperkte aansprakelijkheid en garantie

Lees dit gedeelte zorgvuldig door, aangezien het beperkt de aansprakelijkheid van Bundies Pte. Ltd. en haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, verwante ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, partners en licentiegevers (gezamenlijk de “Entiteiten van Bundies Pte. Ltd.“). Elk van de paragrafen hieronder is alleen van toepassing tot het zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid in contracten, en als gevolg van de inhoud van deze paragraaf is mogelijk niet op u van toepassing is. Niets in deze sectie bevat een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid of is bestemd om te beperken de rechten die u zou kunnen hebben die niet wettelijk beperkt kunnen worden. Alle Informatie is in het algemeen voor uw referentie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dergelijke informatie.

 • UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO EN WORDT GELEVERD “ZOALS DEZE IS” -, “ZOALS BESCHIKBAAR”. DE DIENSTEN ZIJN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK EN DE ENTITEITEN VAN Bundies Pte. Ltd. MAKEN GEEN VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE VAN ENIGE SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.
 • DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENTITEITEN VAN Bundies Pte. Ltd. ENTITEITEN EN UW EXCLUSIEVE REMEDIE MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN OF ANDERSZINS, IS OPNIEUW DE PRESTATIES VAN DE GEBREKKIGE DIENSTEN. IN JURISDICTIES STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE VORMEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. WIJ ONDERSCHRIJVEN NIET, WAARBORG OF GARANTIE VOOR EEN MATERIAAL, EEN PRODUCT OF EEN DIENST AANGEBODEN DOOR ONS OF ONZE DIENSTEN. WE ZIJN NIET EN ZULLEN NIET WORDEN PARTIJ BIJ EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN EEN DERDE PARTIJ.
 • IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENTITEITEN VAN Bundies Pte. Ltd. MEER DAN HONDERD SINGAPORE DOLLAR (SGD 100).
 • De Entiteiten van Bundies Pte. Ltd.wordt geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dat:
  • de informatie in onze Dienstverlening is nauwkeurig, adequaat, actueel, of betrouwbaar is, of kan worden gebruikt voor enig ander doel dan voor algemene verwijzing;
  • de informatie in onze Dienstverlening, vrij is van gebreken, fouten, omissies, virussen of alles wat kan veranderen, wissen, toevoegen of schade aan uw software, gegevens of apparatuur;
  • berichten worden verzonden via het internet met inbegrip van in verband met de diensten vrij zullen zijn van onderschepping, corruptie, fout, vertraging of verlies;
  • de toegang tot de Diensten beschikbaar zullen zijn of worden onderbroken;
  • gebruik van de Diensten zal het bereiken van een bepaald resultaat; of
  • defecten in de Diensten zal worden hersteld.
 • Zonder de algemeenheid van het voorgaande, in geen geval zal de Entiteiten van Bundies Pte. Ltd.aansprakelijk naar u of enig ander persoon voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade of schade, inclusief verlies van omzet, winst, goodwill of reputatie die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van, de informatie of de diensten, zelfs indien een van de Entiteiten van Bundies Pte. Ltd. is geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade.
 • U zal het de oefening en alleen vertrouwen op je eigen vaardigheid in het gebruik van en de interpretatie van de informatie en het gebruik van de diensten. U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de informatie en de Diensten in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke eisen.
 • Onverminderd het voorgaande, indien uw gebruik van de Diensten gaat het niet goed en/of, indien van toepassing ontvangt u geen relevante antwoorden te geven voor het gebruik van ons, zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins, wordt u geadviseerd om contact met ons opinfo@bundies.com. Geen gebrek aan reactie wordt beschouwd als een instemming of afwijzing.
 • De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene Voorwaarden zullen van toepassing in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Inhoud copyright beleid

 • Bundies Pte. Ltd.respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van de gebruikers van de Diensten om hetzelfde te doen. We reageren op kennisgevingen van beweerdelijke auteursrechtinbreuk, indien deze in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wet en de juiste wijze zijn verstrekt. Als u denkt dat uw Inhoud is gekopieerd op een wijze die inbreuk op het auteursrecht vormt, te voorzien gelieve ons met de volgende informatie: (i) een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de; (ii) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt; (iii) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op of het voorwerp is van een inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om het materiaal te lokaliseren; (iv) uw contactgegevens, met inbegrip van uw adres, telefoonnummer en een e-mail adres; (v) een verklaring door u dat u een goed vertrouwen gelooft dat gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet toegestaan is door de auteursrecht eigenaar, zijn agent of de wet; en (vi) een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is en dat u bevoegd bent te handelen namens de eigenaar van het copyright.
 • Wij behouden ons het recht voor om te verwijderen vermeende inbreukmakende Inhoud zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid naar u toe. In de juiste omstandigheden, zullen we ook het beëindigen van het account van een gebruiker als de gebruiker is vastgesteld dat een recidivist. Ons adres voor kennisgevingen van vermeende schending van het auteursrecht die op de Diensten is info@bundies.com.

Het gebruik van de diensten

 • Wij behouden ons te allen tijde het recht (maar niet de verplichting), op te schorten of te beëindigen gebruikers, en terug te vorderen van gebruikersnamen zonder aansprakelijkheid jegens u. We behouden ook het recht tot toegang, lezen, bewaren en openbaar te maken informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan elke toepasselijke wet, verordening, juridisch proces of verzoek van de overheid, (ii) de naleving van de Bepalingen van de Dienst, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan, (iii) het detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken fraude en technische of beveiligingsproblemen, (iv) te reageren op de ondersteuning van de gebruiker aanvragen, of (v) het beschermen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Bundies Pte. Ltd.zijn gebruikers en het publiek.
 • Wij garanderen niet dat onze Diensten worden veilig of vrij van fouten of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatie technologie, computer programma ‘ s en het platform om toegang te krijgen tot onze site. U moet gebruik maken van uw eigen anti-virus software.
 • Je kan het niet doen van een van de volgende, terwijl de toegang tot of het gebruik van de Diensten: (i) de toegang, het knoeien met, of gebruik maken van niet-openbare gedeelten van de Diensten, Bundies Pte. Ltd.’s computer systemen, of de technische systemen voor het leveren van Bundies Pte. Ltd.‘s-aanbieders; (ii) onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of inbreuk of omzeilen van enige beveiliging of authenticatie maatregelen; (iii) de toegang of het zoeken of poging tot toegang tot of het zoeken van de Diensten door middel van geautomatiseerde of anderszins), anders dan door een van ons die momenteel beschikbaar zijn, gepubliceerd interfaces die worden verstrekt door ons (en alleen op grond van deze algemene voorwaarden), (schrapen van de Diensten, zonder onze voorafgaande toestemming is uitdrukkelijk verboden); (iv) het vervalsen van de TCP/IP packet header of enig deel van de header informatie in een e-mail of te publiceren, of op enige wijze gebruik maken van de Diensten toe te sturen gewijzigd, misleidende of valse bron-identificerende informatie; of (v) verstoren of onderbreken, (of poging daartoe), de toegang van een gebruiker, host of netwerk, inclusief, zonder beperking, het verzenden van een virus, trojaans paard, worm, logic bomb of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk, overbelasting, flooding, spamming, mail-bombing van de Diensten, of door scripts voor het maken van Inhoud op een zodanige wijze te bemoeien met of het maken van een onnodige last op de Diensten.
 • We zullen elke overtreding melden aan de relevante autoriteiten en wij zullen samenwerken met deze instanties door uw identiteit aan hen. In het geval van een dergelijke schending, uw recht op het gebruik van onze Diensten onmiddellijk gestaakt.

Link naar ons

U mag een link naar onze Diensten op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en wettig is en geen schade toebrengen aan onze reputatie of profiteren van het. U mag geen link plaatsen op een manier voor te stellen welke vorm van associatie, goedkeuring of aanbeveling van onze kant waar deze niet bestaat. U mag geen link naar onze Diensten op een website die geen eigendom is van u. Wij behouden ons het recht voor om het koppelen van toestemming zonder voorafgaande kennisgeving.

Links van derden en middelen in onze site

 • De links van de Diensten kan u naar andere sites of diensten, en u erkent en stemt ermee in dat Bundies Pte. Ltd.heeft geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de Informatie door derden geleverde diensten en websites.
 • De Diensten kunnen onder meer advertenties, die kunnen worden getarget op de Inhoud of informatie over de Diensten, zoekopdrachten gedaan via de Diensten of andere informatie. De soorten en de omvang van de reclame door Bundies Pte. Ltd.op de Diensten zijn onderhevig aan verandering. In ruil voor ons verlenen van toegang tot en gebruik van de Diensten, stemt u ermee in dat Bundies Pte. Ltd. en haar derde partij leveranciers en partners kunnen deze advertenties op de Services of in verband met de weergave van de Inhoud of informatie vanuit de Diensten of die door u of anderen.
 • Links naar andere websites en diensten vormen geen goedkeuring door ons van zulke websites of diensten, of de Informatie, producten, reclame of andere materialen die beschikbaar zijn gesteld door derden.

Vergoeding

U gaat ermee akkoord te verdedigen, ons te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade, claims, acties, kosten en uitgaven (met inbegrip van en zonder beperking juridische kosten) in verband met of voortvloeien uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of jouw gebruik van de website. Wij kunnen, indien nodig, deelnemen aan de verdediging van enige claim of actie en eventuele onderhandelingen voor de afwikkeling. Geen nederzetting die een nadelige invloed kunnen hebben op onze rechten of verplichtingen zullen worden gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Wij behouden ons het recht voor, op onze eigen kosten en op de kennisgeving aan u, om te veronderstellen exclusieve defensie en de controle van een claim of actie.

Ontslagvergoeding

De onwettelijkheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden van Service in het kader van de wet van enig rechtsgebied, zal geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid onder de wetten van een ander rechtsgebied, noch de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere bepaling.

Meerdere gebruikers

Als er twee of meer personen het naleven van deze algemene Voorwaarden als gebruiker, hun aansprakelijkheid op grond van de Voorwaarden van Service is de hoofdelijke en hun rechten zijn gezamenlijk.

Verklaring van afstand

Geen storing of vertraging van een partij in de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze overeenkomst of door de wet, geldt als een verklaring van afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het voorkomen of beperken van de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal het voorkomen of beperken van de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

Beëindiging

 • De Gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing tot ze door u of door ons als volgt.
 • U kan uw overeenkomst met ons te allen tijde om welke reden dan ook, door het deactiveren van uw accounts en stopzetting van uw gebruik van de Diensten. U hoeft niet specifiek op de hoogte met ons op wanneer u stopt met het gebruik van de Diensten.
 • We kunnen opschorten of beëindigen van uw accounts of stoppen met het leveren van u met alle of een deel van de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, indien wij in alle redelijkheid van mening: (i) u hebt overtreden van deze algemene Voorwaarden of (ii) u het maken van een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons; of (iii) de voorziening van de Services aan u is, niet langer commercieel haalbaar is. We zullen redelijke inspanningen leveren om u te informeren door het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account of de volgende keer dat u probeert om toegang te krijgen tot uw account.
 • In al deze gevallen, enige bepaling van deze algemene Voorwaarden, die uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is om te komen tot of van kracht blijven op of na beëindiging van deze overeenkomst blijven volledig van kracht.
 • Niets in dit artikel doet afbreuk aan onze rechten te wijzigen, te beperken of te stoppen met de levering van de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving, als bedoeld hierboven in lid 5 van Wijzigingen in onze services.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze algemene Voorwaarden zullen worden beheerst door de wetten van de Republiek van Singapore. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Singapore rechtbanken.

Talen

Deze overeenkomst is opgesteld in de engelse taal. Als deze overeenkomst wordt vertaald in een andere taal, zal de engelstalige versie doorslaggevend zijn.

Laatst bijgewerkt: 28 September 2017